Disclaimer
Deze disclaimer heeft betrekking op de website die bereikbaar is via de URL

http:// www.dierfysiosteijling.nl hierna te noemen “Dierfysio Steijling”.

Hoewel wij constante zorg en aandacht besteden aan de informatie die op “Dierfysio Steijling” is geplaatst kunnen wij niet garanderen dat informatie volledig en/of juist is op het moment waarop de bezoeker hiervan kennis neemt of dat deze informatie naar verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. Wij trachten deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

De informatie op “Dierfysio Steijling” wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van “Dierfysio Steijling”.

De bezoeker kan ons helpen fouten te verbeteren door een mail te sturen met op en aanmerkingen naar info@dierfysiosteijling.nl

Het is de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermende werken

of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van deze werken en/of deze informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van “Dierfysio Steijling” of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Indien de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via “Dierfysio Steijling” een link is opgenomen naar zijn website, zullen wij met de eigenaar van de andere website in overleg treden en desgewenst de betreffende link(s) verwijderen.